Regulamin serwisu internetowego CoRobic.pl

SERWIS WYSZUKIWANIA ATRAKCJI DLA DZIECI

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://corobic.pl (dalej jako: „CoRobic.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

CoRobic.pl jest portalem ogłoszeniowym, który umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie atrakcji, miejsc nauki oraz wypoczynku dla dzieci. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie firmom i innym organizatorom zaprezentowanie swoich usług, a z drugiej umożliwienie rodzicom i ich dzieciom łatwe wyszukiwanie interesujących dla dzieci atrakcji, miejsc nauki oraz wypoczynku spośród dodanych w Serwisie.

Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z CoRobic.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół CoRobic.pl

1)  O NAS

Właścicielem CoRobic.pl jest 4superheroes.com sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Daleka 18, 60-124 Poznań); NIP: 779-244-85-17; REGON: 365715420; KRS:0000643212; adres poczty elektronicznej: marketing@corobic.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Zostań partnerem”.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  4. KONTO RODZIC – rodzaj Konta przeznaczony dla Rodziców i posiadający zbiór dodatkowych funkcjonalności ułatwiających Rodzicowi korzystanie z Serwisu Internetowego. Szczegółowy opis Konta Rodzic i jego funkcjonalności dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
  5. KONTO BIZNES – rodzaj Konta przeznaczony dla Partnerów i posiadający zbiór dodatkowych funkcjonalności ułatwiających Partnerowi korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez umożliwienie dodawania Ogłoszeń w Serwisie oraz informacji o sobie.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, o dodanych Ogłoszeniach oraz informacje i materiały marketingowe od Partnerów i podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
  7. OGŁOSZENIE, ATRAKCJA – ogłoszenie Partnera zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym mające za przedmiot świadczone przez niego usługi. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, COROBIC.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://corobic.pl.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w CoRobic.pl.
  13. RODZIC – Usługobiorca zainteresowany korzystaniem z przedmiotu Ogłoszenia dostępnego w Serwisie Internetowym posiadający Konto Rodzic.
  14. PARTNER – Usługobiorca świadczący usługi mogące być zgodnie z Regulaminem przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym posiadający Konto Biznes.
  15. USŁUGODAWCA – 4superheroes.com sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Daleka 18, 60-124 Poznań); NIP: 779-244-85-17; REGON: 365715420; KRS:0000643212; adres poczty elektronicznej: marketing@corobic.pl.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. WIZYTÓWKA FIRMY - funkcjonalność Konta Biznes, wirtualna wizytówka Partnera w Serwisie. W ramach Wizytówki Firmy Partner podaje dane i informacje dotyczące prowadzonej przez siebie działalności lub - jeżeli posiada wymagane prawem umocowanie i zgody - działalności innego podmiotu będącego lub mogącego być organizatorem przedmiotu Atrakcji dodanej w Serwisie.
  18. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z COROBIC.PL

 1. pl umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie Atrakcji. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie Partnerom zaprezentowanie swoich usług, a z drugiej umożliwienie Rodzicom łatwe wyszukiwanie interesujących dla dzieci Atrakcji spośród dodanych w Serwisie i kontakt z Partnerem.
 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Partnerem - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Usługodawca Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Partnerów. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług zawartych w Ogłoszeniu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366x768).
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4)  KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto (Profil), w tym Konto Rodzic i Konto Biznes;
  2. Newsletter;
  3. Wyszukiwarka.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 5. Korzystanie z Newslettera i Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 6. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta zarówno w ramach Konta Rodzic, jak i Konta Biznes. Usługobiorca, który utworzy Konto ma możliwość wyboru rodzaju Konta wybierając odpowiednią zakładkę dostępną po zalogowaniu się na Konto („Strefa rodzica” dla Konta Rodzic i „Strefa biznesu” dla Konta Biznes).
 7. Korzystanie z Konta (zarówno Konta Rodzic, jak i Konta Biznes) możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji wybranego przez Usługobiorcę rodzaju Konta, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisie internetowym facebook.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższym serwisie.
 8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce lub pop-upie „Newsletter” widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, i kliknięciu pola akcji.
 9. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki lub pola dostępnego w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 10. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) oraz usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@corobic.pl lub pisemnie na adres: ul. Daleka 18, 60-124 Poznań. Dodatkowo w przypadku Newslettera możliwe jest skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w każdej wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera.

5)  KONTO RODZIC

 1. Korzystanie z Konta Rodzic jest nieodpłatne.
 2. W ramach Konta Rodzic możliwe jest uzupełnienie lub zmiana swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego), zmiana hasła oraz zamieszczenie swojego wizerunku (zdjęcia), które może być widoczne dla innych odwiedzających Serwis Internetowy.
 3. Konto Rodzic umożliwia dodawanie oceny i opinii do Atrakcji zamieszczonych w Serwisie Internetowym. Dodanie oceny i opinii możliwe jest po uzupełnieniu danych Konta Rodzic o imię i nazwisko Usługobiorcy. Z chwilą dodania oceny i opinii jest są one widoczne wraz z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem jej autora dla innych odwiedzających Serwis. Dodawana ocena i opinia powinna być zgodna ze stanem faktycznym i powinna dotyczyć opiniowanej Atrakcji.

6)  KONTO BIZNES

 1. Korzystanie z Konta Biznes jest odpłatne na warunkach wskazanych w Cenniku – samo utworzenie Konta Biznes jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem wybranych odpłatnych funkcjonalności Konta Biznes wskazanych w Cenniku. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta Biznes korzystanie z nich wymaga uprzedniego uiszczenia przez Partnera opłaty zgodnie z Cennikiem.
  1. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku.
  2. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta Biznes możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Partnera. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 48 godzin (standardowo 1-2 godziny) od momentu zaksięgowania płatności. Partner jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
  3. Przejście do zakupu odpłatnych funkcjonalności Konta Biznes możliwe jest na stronie z Cennikiem lub w odpowiedniej zakładce dostępnej w ramach Konta.
  4. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy;
   2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 2. W ramach Konta Biznes możliwe jest uzupełnienie lub zmiana swoich danych kontaktowych, dodanie Wizytówki Firmy (nazwa firmy,  adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dane wizytówek w serwisach społecznościowych, logo), zmiana hasła oraz dodanie Ogłoszeń (Atrakcji), które będą następnie widoczne dla innych odwiedzających Serwis Internetowy.
 3. Partner w ramach jednego Konta Biznes może dodać jedną lub więcej Wizytówkę Firmy. Do jednej Wizytówki Firmy Partner ma możliwość dodania jednej lub więcej Atrakcji.
 4. Dodanie Wizytówki Firmy:
  1. Jedną z możliwości Konta Biznes w Serwisie Internetowym jest dodawanie Wizytówki Firmy, która następnie będą widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Usługobiorca Konta Biznes może dodać dowolną ilość Wizytówek Firm. Dodanie Wizytówki Firmy możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Wizytówki Firmy dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Biznes w Serwisie i wybraniu formularza dodawania Wizytówki Firmy. W zależności od rodzaju Wizytówki Firmy wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danej Wizytówki firmy jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Wizytówka Firmy zostaje dodana w Serwisie Internetowym.
  2. Partner zamieszczający Wizytówkę Firmy obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Wizytówka Firmy powinna być zgodne z tematyką Serwisu Internetowego, to jest powinno być związane z atrakcjami, miejscami nauki lub wypoczynku dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
  3. Partner obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Wizytówki Firmy (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
 5. Dodanie Ogłoszenia (Atrakcji):
  1. Jedną z możliwości Konta Biznes w Serwisie Internetowym jest dodawanie Ogłoszeń (Atrakcji), które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Usługobiorca Konta Biznes może dodać dowolną ilość Ogłoszeń. Dodanie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Biznes w Serwisie, dodaniu co najmniej jednej Wizytówki Firmy i wybraniu formularza dodawania Ogłoszenia dostępnego przy uprzednio dodanej Wizytówce Firmy. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje dodane w Serwisie Internetowym.
  2. Partner zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Ogłoszenie powinno być zgodne z tematyką Serwisu Internetowego, to jest powinno być związane z atrakcjami, miejscami nauki lub wypoczynku dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
  3. Partner zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Partnera. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
  4. Partner obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Partner obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
  5. Partner obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
  6. Ogłoszenie dodane w Serwisie Internetowym przez Partnera może zostać dodatkowo wyróżnione – w zależności aktywowania i rodzaju aktywowanych odpłatnych funkcjonalności Konta Biznes zgodnie z Cennikiem.
   

7)  KONTAKT Z COROBIC.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: marketing@corobic.pl), telefon 792 612 536 oraz poczta tradycyjna (ul. Daleka 18, 60-124 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z CoRobic.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

8)      REKLAMACJE DOTYCZĄCE COROBIC.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: marketing@corobic.pl   lub pisemnie na adres: ul. Daleka 18, 60-124 Poznań.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9)      ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Daleka 18, 60-124 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@corobic.pl .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

12) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez CoRobic.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian lub dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół CoRobic.pl

14) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim Regulamin lub te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:

 • Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

15) ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: 4superheroes.com sp. z o.o. sp.k. ul. Daleka 18, 60-124 Poznań, marketing@corobic.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.